הזמנה לאסיפה כללית 2019

לכבוד

חברי עמותת איגוד האופניים בישראל ע"ר (נציגי הקבוצות)

אג"נ,

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה על אסיפה כללית שנתית של העמותה אשר תתקיים ביום ה 13.6.19         

בשעה 1000  במשרדי איגוד האופניים בישראל,   רחוב שטרית 6 הדר יוסף תל אביב.

אם לא יהיה מניין חוקי תידחה האסיפה בהתאם להוראות התקנון.

על סדר היום:

  1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.
  2. המלצות יו"ר ועדת ביקורת על הדוח הכספי.
  3. הצגה ואישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת 2018.
  4. בחירת חברים לוועדת ביקורת.
  5. מינוי רו"ח.
  6. הוספת חבר הנהלה נוסף לוועד המנהל.

הערות לסדר היום  בישיבה:

חבר עמותה המבקש להעלות נושא לסדר היום ישלח הצעה לסדר היום למייל האיגוד

contact@israelcycling.org.il עד 21 יום לפני מועד האסיפה.

בברכה,

ד"ר אייל קישון

יו"ר