Novus OMX Pro Team

אזור: מרכז
סוג מועדון : מועדון תחרותי
כתובת: כוכב יאיר
טלפון: 052-5052970

אודות המועדון:

צוות ניהולי:

שלומי חייני

מנהל המועדון ורוכב Read more

מנהל המועדון ורוכב