תקנון איגוד האופניים

תקנון עמותת איגוד האופניים בישראל

תקנון העמותה- איגוד האופניים בישראל ע"ר

1.שם העמותה

1.1 שמה של העמותה הוא "איגוד האופנים בישראל ע"ר" (להלן "העמותה").
1.2 מקום מושבה הנוכחי : תל אביב
1.3 ניתן להעתיק את מקום מושבה של העמותה בהתאם להחלטת ההנהלה.
1.4 העמותה היא תאגיד רשום עפ"י חוק העמותות התש"מ-1980, ומספרה 58-024-431-7
1.5 העמותה חברה באיגוד האופניים העולמי ה- U.C.I. ותפעל לפי תקנוניו.

2.הגדרות

2.1 קבוצת ספורט – תאגיד או עסק רשום כחוק אשר רשומים במסגרתו לפחות 10 ספורטאים ויש לה מאמן ו/או מדריך מוסמך על-פי חוק הספורט.
2.2 קולות הצבעה – מספר קולות ההצבעה המוענקים לכל קבוצת ספורט לקראת האסיפה הכללית בה היא זכאית להצביע, בהתאם למפתח קולות ההצבעה הקבוע בתקנון ומצורף כנספח א' לתקנון.
2.3 העמותה – איגוד האופניים בישראל
2.4 החוק- חוק העמותות התש"ם – 1980.
2.5 חוק הספורט- חוק הספורט, תשמ"ח – 1988.
2.6 ספורטאי פעיל – ספורטאי רשום המשתתף בתחרויות והשלים השתתפות לפחות בארבע תחרויות רשמיות בעונת הספורט.
2.7 ספורטאי רשום – ספורטאי בקבוצת ספורט האופניים הרשום באיגוד אשר הציג אישורים על-פי חוק הספורט ושילם את דמי הרישום כפי שייקבעו מפעם לפעם ע"י הנהלת האיגוד והכל בכפוף להוראות חוק הספורט.
2.8 ספורטאי עצמאי- ספורטאי רשום שמלאו לו 18 במועד הרישום, שאינו חבר בקבוצת ספורט ואינו רוכב עילית ו/או מסטרס פרו כמוגדר בתקנון.
2.9 קטגוריות ספורטאים – על פי קריטריונים הנקבעים ע"י הנהלת האיגוד מפעם לפעם ומפורסמים באתר האיגוד.
2.10 בעלי תפקידים – בעלי תפקידים באיגוד כמוגדר בסעיף 17 לתקנון יהיו רשומים באיגוד וישלמו את דמי הרישום בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד.
2.11 עונת ספורט – תקופה המתחילה בתאריך שנקבע על ידי ועד ההנהלה על פי הענפים ושלא תעלה על עשרה חודשים לאחר מכן ובהתאם לפרסום שיינתן לא יאוחר מחודשיים לפני סוף העונה הקודמת.
2.12 פגרה- תקופה בת חודשיים הבאה בין שתי עונות ספורט שבמהלכה לא יתקיימו תחרויות רשמיות.
2.13 תחרות רשמית – תחרות אופניים המאורגנת על ידי האיגוד או צד ג' כמופיע בלוח התחרויות הרשמי של האיגוד ובהתאם לתקנון האיגוד הבינלאומי.
2.14 קוד אתי – הקוד האתי של איגוד האופניים בישראל המפורט כנספח ב' לתקנון.
2.15 מפתח קולות הצבעה – טבלת קולות ההצבעה של קבוצות הספורט המצ"ב כנספח א' לתקנון.
2.16 רוכב עממי – אדם בכל גיל שנרשם לאיגוד ושילם דמי רישום בהתאם להחלטת ההנהלה ושאינו חבר עמותה.

3.מטרות העמותה

3.1 פיתוח וקידום ענף ספורט האופנים בישראל (להלן: " הענף") ריכוזו וניהולו.
3.2 פיתוח ספורט הרכיבה במישור התחרותי והעממי.
3.3 ארגון תחרויות ומפעלי ספורט אחרים בענף.
3.4 ארגון נבחרות ישראל בגילאים השונים, טיפוחן וקידומן.
3.5 פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות ענפיות, איגודי ספורט וספורטאים בחו"ל.
3.6 ארגון וקיום תחרויות בינלאומיות בישראל.
3.7 ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות.
3.8 ייצוג הענף במוסדות והתאחדויות בארץ ובחו"ל.
3.9 ייזום ארגון וקיום השתלמויות לספורטאים, מאמנים ושופטים.
3.10 הוצאה לאור של פרסומים ועיתונות מקצועית.
3.11 הקניית ערכים של כבוד הדדי, הגינות ושוויון בספורט.
3.12 גיוס משאבים לקידום מטרות העמותה.
3.13 הכשרת מדריכים ומאמנים במסגרת בית הספר לאופניים של האיגוד.
3.14 פיתוח תשתיות לרבות מתקני ספורט לענף האופניים.

4.סמכויות העמותה

4.1 העמותה היא אישיות משפטית, כשירה לכל פעולה משפטית לרבות להופיע כתובעת /או נתבעת בכל הליך משפטי ו/או אחר.
4.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל רשאית העמותה לרכוש, למכור, לשכור, להשכיר ולשעבד מיטלטלין ונכסי דלא ניידי, להעניק ולקבל הלוואות, ליצור קרנות, להתחייב ולהתקשר בחוזים, לקבל תרומות, מתנות, ירושות, עיזבונות וכיו"ב לשם הגשמת מטרות העמותה.
4.3 לעשות כל הנחוץ והנדרש במסגרת החוק, לשם השגת מטרות העמותה.

5. חברות בעמותה

5.1 חברי העמותה הינן קבוצות ספורט, כמפורט בתקנון, הפועלות בספורט האופניים באופן פעיל ורשומים במסגרתן לפחות 10 ספורטאים רשומים.
5.2 ייצוג קבוצת ספורט בעמותה ובמוסדותיה יעשה באמצעות נציג מוסמך מטעמה של קבוצת הספורט, בהתאם לאישור זכויות חתימה שיערך על ידי מנהל הקבוצה או המוסמך לחתום בשמהבשמה של קבוצת הספורט ובהתאם לרשימה מעודכנת של מנהלי קבוצה ו/או המוסמכים לחתום בשמה אשר מייצגים קבוצת ספורט בעמותה, אשר נמצאת במשרד הנהלת העמותה ותתעדכן מפעם לפעם.
5.3 אדם אחד לא יכהן כנציג של יותר מקבוצת ספורט אחת החברה בעמותה.
5.4 בקשה להצטרף לחברות בעמותה, תוגש באמצעות טפסים שיקבעו על ידי העמותה. מנכ"ל העמותה יבדוק את כשרות הטפסים, ויביאם לאישור בפני הנהלת העמותה. החלטה בדבר קבלה לחברות או אי קבלה, תהיה מנומקת, ותתקבל על ידי הנהלת העמותה ברוב רגיל.
5.5 העמותה תודיע בכתב, בתוך 45 יום מיום קבלת הבקשה במשרד העמותה, את ההחלטה בבקשה.
5.6 מי שבקשתו להתקבל לחברות בעמותה לא אושרה, רשאי להגיש ערעור על החלטת הנהלת העמותה בדבר קבלה או אי קבלה לחברות בעמותה, וזאת לוועדה שתורכב מ- מרו"ח העמותה, מנכ"ל העמותה והיועמ"ש, והכול בתוך 30 יום מיום משלוח ההודעה בדואר רשום למענו של המבקש או ממסירת ההודעה באמצעות דואר אינטרנט.
5.7 פנקס חברים- העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר, מענו (לרבות כתובת אינטרנט), מספר תאגיד תאריך תחילת חברותו, ותאריך פקיעתה. רשימת חברי העמותה כמפורט בפנקס החברים, בצירוף כתובות האינטרנט של חברי העמותה, תועמד לעיון ולצילום לרשות כלל חברי העמותה. עם סיום תקופת תשלום דמי החבר תעדכן העמותה את פנקס החברים, ותפרסם אותו לידיעת כלל חברי העמותה.
5.8 דמי חבר – שיעור דמי חבר לקבוצה יקבע מדי שנה על ידי הנהלת העמותה. דמי החבר ישולמו אחת לשנה קלנדרית, יוסדרו במועד הגשת טפסי הרישום ולא יוחזרו גם אם סורבה בקשת הרישום.
5.9 בקשה לחברות- בקשה לחברות תוגש להנהלת העמותה במשרד העמותה.
5.11 חבר בעמותה שלא שילם את דמי החבר, חברותו פוקעת כאמור בסעיף 7 לתקנון.
5.12 אי תשלום דמי חבר במועד ואף בתוך 30 יום מיום שנשלחה התראה על כך לחבר לכתובת המופיעה בפנקס החברים, תביא לפקיעת החברות בעמותה והספורטאים הרשומים בקבוצת הספורט יהיו משוחררים לעבור לכל קבוצת ספורט אחרת.
5.13 מספר חברי העמותה – מספר חברי העמותה לא יפחת משבעה.
5.14 חברי הנהלת העמותה וחברי ועדת הביקורת של העמותה יהיו חברים בעמותה מתוקף תפקידם.
5.15 בוטל.

6.זכויות וחובות החברים

6.1 חבר עמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה.
6.2 החברות בעמותה אינה ניתנת להעברה, ואינה עוברת בירושה.
6.3 חבר עמותה ימלא אחר תקנון העמותה, מטרותיה, נהליה והחלטות מוסדותיה בכל הקשור לפעילותו בספורט האופניים בארץ ובחו"ל.
6.4 חבר עמותה ישלם במועד את דמי החבר כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הנהלת העמותה.
6.5 לא תישלל זכותו של חבר, להצביע באסיפה הכללית, אלא לפי הוראות תקנון זה, או החלטת בית הדין המוסמף.
6.6 השתתפות בתחרות רשמית בחו"ל של ה- UCI או תחרות המאורגנת לפי חוקי ה-UCI של ספורטאי רשום או קבוצת ספורט, בספורט האופניים מחייבת אישור העמותה מראש. השתתפות במשחקים האולימפיים, אליפות העולם ואליפות אירופה, תעשה על ידי ספורטאי נבחרות ישראל. הנהלת העמותה רשאית לשלול השתתפות כאמור של יחיד או קבוצה, מטעמים מיוחדים וחריגים בלבד ובהתאם לנהלי העמותה.
6.7 הנהלת העמותה תמנה את נציגי האיגוד במוסדות הספורט בארץ ובחוץ לארץ ובכל מוסד בינלאומי בספורט האופניים.

7.סיום חברות

7.1 חברותו של חבר עמותה (קבוצת ספורט) בעמותה מסתיימת עם פקיעת החברות, פרישת החבר מרצונו, או הפסקת החברות והוצאתו מחברות.
7.2 חברותו של חבר עמותה בעמותה פוקעת בנסיבות הבאות:
7.2.1 חברותה של קבוצת ספורט בעמותה פוקעת עם מתן צו או פסק דין לפירוקה.
7.2.2 חברותה של קבוצת ספורט בעמותה פוקעת במידה ולא שילמה דמי חבר שנתיים במשך כ- 60 יום מפתיחת עונת התחרויות, ובלבד שניתנה לה התראה של לפחות 15 יום לתשלום דמי החבר.
7.2.3 חברותה של קבוצת ספורט בעמותה פוקעת במידה ולא הסדירה את תשלום דמי הרישום של הספורטאים הרשומים מטעמה עד ולא יאוחר מ- 21 יום מיום שנשלחה אליה התראה בדואר רשום.
7.2.4 חברותו של חבר עמותה בעמותה מסתיימת מרצונו של החבר עם פרישת החבר. הודעת פרישה תימסר בכתב להנהלת העמותה, ותכנס לתוקפה 48 שעות לאחר מסירתה לעמותה כאמור. לא יוחזרו לחבר העמותה כל כספים ששילם לעמותה עד למועד מסירת הודעת הפרישה.
7.3 ועדת המשמעת של העמותה רשאית, לפי בקשת הנהלת העמותה, להפסיק חברותו של חבר עמותה ו/או ספורטאי רשום ו/או ספורטאי עצמאי ו/או רוכב עממי לצמיתות ו/או לתקופה קצובה, ללא הסכמת החבר, מן הטעמים הבאים:
7.3.1 החבר לא שילם חוב לעמותה, במשך למעלה משישה חודשים, על אף שקיבל התראה בכתב וארכה לתשלום.
7.3.2 החבר לא קיים באופן מהותי את תקנון העמותה (או חלק ממנו) ו/או החלטה מהחלטות האסיפה הכללית ו/או הנהלת העמותה.
7.3.3 ועדת המשמעת קבעה כי החבר עבר על הוראה/ות משמעת מהותיות הקבועות בתקנון המשמעת של העמותה ו/או תקנון התחרויות ו/או תקנון תחרות, והפר אותם, או חלק מהם, בצורה חמורה.
7.3.4 אי עמידה ו/או הפרה של הקוד האתי.
7.4 לא תופסק חברות של חבר עמותה בעמותה, אלא לאחר שניתנה לחבר העמותה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הנהלת העמותה.
7.5 חברותו של חבר עמותה בעמותה תופסק אם קבעה הנהלת העמותה כי החבר פעל, או פועל, בניגוד למטרות העמותה ולאינטרסיה.
7.6 אין פקיעת החברות בעמותה פוטרת את החבר מסילוק כל התשלומים המגיעים ממנו לעמותה ערב פקיעת חברותו בעמותה מכל סיבה.

8.מוסדות העמותה

8.1 אלו הם מוסדות העמותה:
8.1.1 אסיפה כללית רגילה
8.1.2 אסיפה כללית שלא מן המניין
8.1.3 אסיפת בחירות
8.1.4 הנהלת העמותה (ועד)
8.1.5 ועדת ביקורת

8.1.6 ועדת משמעת

8.1.7 בית דין עליון

8.18 מוסד לבוררות

אלו הם גופי יעוץ למוסדות העמותה:
8.1.9 ועדה בחירות
8.1.10 ועדת מקצועית
8.2 כשרות לכהן במוסדות העמותה:
במוסדות העמותה רשאי לכהן מי שלא מתקיימים בו אחד מאלה:
8.2.1 הוכרז פסול דין או פושט רגל.
8.2.2 הורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
8.2.3 נותן שירותים לעמותה בתמורה, למעט כהונה כרואה חשבון, גוף מבקר, יועץ משפטי.
8.2.4 עובד העמותה – למעט בוועדה מקצועית.
8.2.5 הנהלת העמותה קבעה כי קיים ניגוד עניינים באשר לכהונת האדם במוסדות העמותה. לעניין חברי הנהלת העמותה, תיקבע ועדת הבחירות והכל בכפוף להוראות כל דין ולכללי הניהול התקין.
8.3 התמנה אדם לכהן במוסדות העמותה ולאחר מינויו חדל מלהיות כשיר לכהן במוסדות העמותה יודיע על כך באופן מיידי לעמותה, ויחדל מתפקידו.
8.4 מניעת ניגוד עניינים- חל איסור על כהונה בעמותה או העמדת שירותים לה, כאשר המכהן נמצא בניגוד עניינים מהותי.
8.5 פעולתו של אדם במוסדות העמותה, לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו אדם או במינויו, ככל שנעשתה בתום לב. פעולות הנעשות בתום לב על ידי מוסד ממוסדות העמותה, או על ידי איזה אדם הפועל במוסדות העמותה, לא תפגענה מחמת פגם במינוי.

9.אסיפה כללית רגילה

9.1 יומה, שעתה, סדר יומה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו ע"י הנהלת העמותה.
9.2 המשתתפים באסיפה הכללית הם חברי העמותה.
9.3 האסיפה הכללית תכונס לפחות אחת לשנה, ולא פחות מהקבוע על-פי חוק העמותות, התש"מ – 1980, ע"י הודעה שתישלח לכל חבר לפחות 30 יום קודם למועד האסיפה ותציין יום, שעה מקום וסדר יום לאסיפה. ההזמנה תישלח באמצעות דואר אלקטרוני (דוא"ל) לכתובת שמסר חבר העמותה בטופס הרישום לעמותה, ויפורטו בה קולות ההצבעה.
9.4 אסיפה כללית תישמע דין וחשבון על פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי אשר יוגש לה ע"י הנהלת העמותה, ותחליט על אישורם.
9.5 אסיפה כללית תפעל כחוק אם בשעה היעודה לכינוסה נכחו בה חברי עמותה המחזיקים לפחות במחצית קולות ההצבעה של חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת המניין בהמשך.
9.6 היה ולא נתכנס המניין המצוין לעיל בשעה היעודה, תידחה פתיחת האסיפה ב- 30 דקות והיא תתקיים בכל מנין נוכחים אשר יהיה ויהווה המניין החוקי לאסיפה.
9.7 ראשית האסיפה תבחר את יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה.
9.8 מזכיר האסיפה ינהל את פרוטוקול האסיפה ויושב הראש יאשר אותו בחתימתו.
9.9 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של קולות ההצבעה, זולת אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר לקבלתן.
9.10 ההצבעה באסיפה הכללית היא באמצעות נציג אחד מטעם כל קבוצת ספורט החברה בעמותה, על פי מפתח קולות ההצבעה.
9.11 קבוצת ספורט תיוצג באסיפה הכללית ע"י נציג אשר קיבל כתב מינוי לכך בחתימת מורשי החתימה של קבוצת הספורט הרשומים באיגוד .
9.12 החלטה על הצבעה חשאית תתקבל ברוב קולות המצביעים מקולות ההצבעה באסיפה. . הצבעה בבחירות למוסדות העמותה תהיה חשאית בכל מקרה.
9.14 הצעות לסדר היום של אסיפה כללית רגילה יוגשו להנהלת העמותה על-ידי חברי העמותה וזאת עד 21 יום לפני כינוס האסיפה. הנהלת העמותה תחליט אם לכלול את ההצעה בסדר היום, אם לאו, או להעבירה לטיפול ועדה מוועדות העמותה. הצעה לסדר היום שהתקבלה, אך לא הגיע נציג חבר העמותה שהעלה את ההצעה לאסיפה, לא תעלה לדיון.

10.אסיפה כללית שלא מן המניין

10.1 הנהלת העמותה רשאית בכל עת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין. על הנהלת העמותה לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, או על פי דרישה של עשירית מכלל חברי העמותה.
10.2 הזמנה לאסיפה הכללית שלא מן המניין תבוצע ע"י הודעה שתישלח לכל חבר לפחות 30 יום קודם למועד האסיפה ותציין יום, שעה מקום וסדר יום לאסיפה. ההזמנה תישלח באמצעות דואר אלקטרוני (דוא"ל) לכתובת שמסר חבר העמותה בטופס הרישום לעמותה, ויפורטו בה קולות ההצבעה.
10.3 הזמנה לאסיפה הכללית של מן המניין תפרט את סדר יומה ואין לדון או לקבל החלטות אלא בסדר היום הקבוע שנשלח. סדר היום יכלול את הנושאים שהועלו בדרישה לזימון האסיפה הנ"ל וכן כל נושא שתקבע הנהלת העמותה.
10.4 מניין חוקי של חברים בפתיחת אסיפה כללית שלא מן המניין יהיה אם נכחו בפתיחת האסיפה חברי עמותה המחזיקים לפחות במחצית קולות ההצבעה של חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת המניין בהמשך.
10.5 החלטות האסיפה הכללית שלא מן המניין יתקבלו ברוב רגיל של קולות ההצבעה, זולת אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר לקבלתן.
10.6 ההצבעה באסיפה הכללית שלא מן המניין היא באמצעות נציג אחד מטעם כל קבוצת ספורט החברה בעמותה, על פי מפתח קולות ההצבעה.
10.7 קבוצת ספורט תיוצג באסיפה הכללית שלא מן המניין ע"י נציג אשר קיבל כתב מינוי לכך בחתימת מורשי החתימה של קבוצת הספורט הרשומים באיגוד.
10.8 החלטה על הצבעה חשאית תתקבל ברוב קולות המצביעים מקולות ההצבעה באסיפה.. תתקיים הצבעה לבחירות למוסדות העמותה באסיפה שלא מן המניין, תהייה ההצבעה חשאית בכל מקרה.
10.9 על השינויים בתקנון העמותה מחליטה אסיפה כללית שלא מן המניין אשר נקראת במיוחד לשם כך. החלטה על שינויי תקנון תתקבל ברוב של מעל 50% מקולות ההצבעה אשר נכחו בעת קיום ההצבעה באסיפה הכללית שלא מן המניין.
10.10 אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית לקצר תקופת כהונה של הנהלה ולהכריז על בחירות מוקדמות. ההחלטה תתקבל ברוב רגיל והכל בהתאם לסעיף 28 לחוק העמותות.

11.אסיפת בחירות

11.1 האסיפה הכללית והאסיפה שלא מן המניין תוכל לקבוע מועד בחירות להנהלה מוקדם יותר אך לא לפני תום שנה וחצי ממועד הבחירות הקודמות אלא אם כן לא נותרו חברים בהנהלת העמותה והתעורר צורך לקיום בחירות מיידי. הנהלת העמותה תיקבע את מועד הבחירות ולא יאוחר מתום ארבע שנים ממועד הבחירות האחרונות. הנהלת העמותה (ועד) לא תוכל לכהן מעבר ל- 4 שנים ממועד הבחירות הקודם.
11.2 האסיפה הכללית בוחרת את חברי הנהלת העמותה באסיפה כללית שתכונס למטרה זו בלבד.
11.3 מועמדים לבחירות להנהלת העמותה יגישו להנהלת העמותה המכהנת רשימה של 7 מועמדים לפחות שתכלול את שמו של היו"ר, וכן המועמדים לתפקידו גזבר וסגן יו"ר חלוקת התפקידים לחברי הנהלת העמותה המוצעים תבוצע בישיבת ההנהלה הראשונה של ההנהלה ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד האסיפה הכללית בה נבחרה ההנהלה.
11.4 רשימת המועמדים תכלול לפחות אשה אחת ע"פ חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א- 1951 ולא פחות מהקבוע בחוק הספורט, תשמ"ח – 1988.
11.5 לא יוכל מועמד להשתתף ביותר מרשימה אחת.
11.66 רשימת המועמדים תוגש להנהלת העמותה במשרדיה, ע"י היו"ר המוצע בצירוף טופס קורות חיים של כל אחד מחברי/ות הרשימה ובצירוף חתימה של 15% מקולות ההצבעה על פי הנספח הרצ"ב לתקנון.
11.77 המועד האחרון להצגת רשימת המועמדים להנהלה הוא עד 45 יום לפני מועד הבחירות. ועדת הבחירות תאשר / תפסול את הרשימה או/ חלק ממנה בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הרשימה ותודיע ליו"ר המוצע את החלטתה. בתוך 7 ימים ממתן ההחלטה רשאי היו"ר המוצע להגיש ערעור לועדת הבחירות, אשר תדון בערעור בתוך 7 ימים מיום קבלת הערעור ותפרסם את החלטתה הסופית, עד ולא יאוחר מ- 21 יום לפני מועד הבחירות.

12.הנהלת העמותה

12.1 מספר חברי ההנהלה לא יפחת מ- 7 חברי הנהלה לפי רשימת המועמדים שתיבחר, בצירוף מנהל בית הספר של האיגוד ונציג הרוכבים הרשום באיגוד. חבר הנהלה רשאי להיות גם מנהל בית הספר.
12.2 במקרה שחבר הנהלה יפרוש מתפקידו יבוא במקומו מי שתבחר ההנהלה המכהנת. במקרה של פרישת יו"ר העמותה יבוא במקומו סגן היו"ר המכהן וייבחר במקומו חבר הנהלה חדש כאמור.
12.3 חבר הנהלה אשר לא ימלא את תפקידו ולא יופיע ל-3 ישיבות בשנה קלנדרית ייחשב כמי שפרש ויחול האמור בסעיף 12.2 לעיללעיל ואת מקומו יתפוס חבר חדש כאמור לעיל.
12.4 נציג רוכבים להנהלה יהיה רוכב עילית, או רוכב שבעברו היה רוכב עילית, אשר השתתף בפועל בתחרויות עם הנבחרת 4 פעמים לפחות.
12.5 12.5.1 נציג הרוכבים ייבחר ע"י רוכבי עילית פעילים בשלוש העונות שקדמו לשנת הבחירות והם חברים בקבוצות ספורט החברות באיגוד. רוכב המעוניין להיבחר יגיש את מועמדותו לועדת הבחירות עד 45 יום לפני מועד הבחירות, והיא תחליט אם לאשר/לפסול את מועמדותו כאמור לעיל. בחירת נציג הרוכבים תהייה בבחירות חשאיות ותתקיים במקביל לקיום הבחירות להנהלה.
12.5.2 לא הגיש מועמדות אף נציג רוכבים עד המועד כאמור, יפתח המקום למועמד לרוכב עילית ו/או מסטרס פרו, או בקטגוריה אחת מתחת לעילית וכן הלאה, והשם יפורסם עד 21 יום לפני הבחירות.
12.6 הנהלת העמותה היא הגוף המנהל והמבצע של העמותה.
12.7 כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורים להנהלת העמותה.
12.8 כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה עד לתום תקופה של 4 שנים ממועד בחירתה.
12.9 ההנהלה תסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנות להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
12.10 ההנהלה רשאית להיעזר בועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים לועדות אלה, שאינן מורכבות מחברי הנהלה בלבד, לא תהא סמכות להחליט בענייני העמותה, אלא להגיש המלצות בלבד להנהלת העמותה.
12.11 ההנהלה תערוך ותאשר תקנוני משנה בהתאם לקבוע בתקנון זה ותהא רשאית להוסיף עליהם, לשנותם ו/או לבטלם על פי שיקול דעתה.
12.12 החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים אלא אם החוק ו/או תקנון זה דורשים אחרת. היו הקולות שקולים, רשאי היו"ר להכריע בקולו.
12.13 ההנהלה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה והחלטותיה ועותק ממנו יעמוד לרשות יו"ר ועדת הביקורת.
12.14 פרוטוקול ההנהלה יאושר ע"י ההנהלה בישיבה הראשונה שלאחר מועד הישיבה של הפרוטוקול המאושר.
12.15 זכויות החתימה בשם העמותה תיקבענה ע"י הוועד המנהל והחלטות שתתקבלנה על ידו מפעם לפעם לפי צרכי העמותה. מורשי החתימה רשאים להיות מקרב חברי העמותה, נושאי משרה בה או עובדיה (למעט רואה החשבון של העמותה או מבקר הפנים שלה אשר אינם מורשים להיות מורשי חתימה בעמותה) ובכל מקרה יהיו לעמותה לפחות שני מורשי חתימה, אשר חתימתם יחד בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה בנושאים ובעניינים שהם בתחום סמכותו של הועד.
12.16 לא יימכר, ולא ישועבד רכוש העמותה אלא אם יוחלט על כך בישיבת ההנהלה בה נכחו והצביעו, רוב חברי ההנהלה הנוכחים בהצבעה.
12.17 ההנהלה רשאית למנות ממלאי תפקידים בשכר בעמותה.
12.18 גובה דמי הרישום של ספורטאים, רוכבים, בעלי תפקידים, רשומים וכו' יקבע מדי שנה על-ידי הנהלת העמותה.
12.19 ההנהלה רשאית להגדיר ולהוסיף סוגים נוספים של נרשמים לאיגוד. נרשמים אלה לא יהיו חברי העמותה ולא תהיינה זכויות הצבעה וכו'.

13.ועדת ביקורת

13.1 יו"ר ועדת הביקורת וחברי הועדה ייבחרו באסיפה הכללית.
13.2 בועדת הביקורת יכהנו לפחות רואה חשבון או עו"ד אחד.
13.3 מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת מ-3. פחת מספר החברים בוועדה מ- 3, ימונה חבר חדש באסיפה הכללית הקרובה הבאה ובאחריות הנהלת העמותה לכלול את הבחירה בסדר היום של האסיפה הנ"ל.
13.4 חבר ועדת הביקורת אינו יכול לכהן כחבר מוסד הכפוף לביקורת הועדה או לשרת את העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת.
13.5 ועדת הביקורת תבדוק ענייניה הכספיים של העמותה ותביא לפני האסיפה הכללית המלצותיה/הערותיה לעניין אישור הדין והחשבון הכספי.
13.6 נציג אחד לפחות של ועדת ביקורת יהיה נוכח בכל ישיבת הנהלה.

14. מוסדות שיפוט

14.1 כוועדת המשמעת של העמותה תכהן ועדת המשמעת של ההתאחדות לספורט (להלן: "ועדת המשמעת").

14.2 כל הסמכויות המוקנות לוועדת המשמעת עפ"י תקנון המשמעת של ההתאחדות לספורט יחולו על חברות העמותה, הספורטאים הרשומים בעמותה, המאמנים, ועל כל בעלי התפקידים האחרים המכהנים בעמותה ואצל חברות העמותה.

14.3 תקנון המשמעת של ההתאחדות לספורט יהיה תקנון המשמעת של העמותה.

14.4 הנהלת העמותה רשאית להוסיף הוראות מיוחדות לתקנון ועדת המשמעת הנ"ל המבטאות את האופי המיוחד של הענף.

14.5 בית הדין העליון של ההתאחדות לספורט יכהן כבית הדין העליון של העמותה (להלן "בית הדין העליון").

14.6   כל הסמכויות המוקנות לביה"ד העליון עפ"י תקנות ביה"ד העליון של ההתאחדות לספורט יחולו על

חברות העמותה, על כל הספורטאים הרשומים בעמותה על המאמנים ועל כל בעלי התפקידים האחרים

המכהנים בעמותה ואצל חברות העמותה.

14.7   תקנון ביה"ד העליון של ההתאחדות לספורט יהיה תקנון ביה"ד העליון של העמותה.

14.8   כמוסד לבוררות של העמותה יכהן המוסד לבוררות של ההתאחדות לספורט (להלן: "המוסד

לבוררות").

14.9   כל הסמכויות המוקנות למוסד לבוררות עפ"י תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות לספורט יחולו על

חברות העמותה, על כל הספורטאים הרשומים בעמותה, ועל כל בעלי התפקידים האחרים המכהנים בעמותה

ואצל חברות העמותה.

14.10 תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות לספורט יהיה תקנון המוסד לבוררות של העמותה.

15.ועדת בחירות

15.1 ועדת הבחירות תמונה ותוקם ע"י הנהלת העמותה לפחות 60 יום לפני מועד הבחירות, ותכלול 3 חברים. יו"ר הועדה ישמש היועמ"ש של האיגוד, וחבריה יהיו רו"ח האיגוד ויו"ר ועדת ביקורת .
15.2 סמכויות ועדת הבחירות יהיו:
15.2.1 אישור כשרות רשימות המועמדים (גיל, חברות באיגוד, ניגוד אינטרסים, כשרות דין ויושר).
15.2.2 אישור בעלי זכות הצבעה.
15.2.3 פיקוח על תהליך הבחירות.
15.2.4 ספירת הקולות.
15.2.5 הכרזת הנבחרים.

16. ועדות מקצועיות

16.1 הנהלת העמותה תמנה ועדה מקצועית או מספר ועדות מקצועיות ליעוץ בתחומים מקצועיים ספורטיביים כגון גיבוש תכנית רב שנתית לסגלי נבחרות ישראל באופני הרים וכביש, במטרה להביא להצלחה מרבית של הרוכבים המצטיינים בתחרויות מטרה בינלאומיות, כאליפות אירופה, אליפות העולם ואולימפיאדה, וכן גיבוש תכנית רב שנתית לתחרויות בארץ.
16.2 יו"ר ועדה מקצועית יכול שיהיה חבר הנהלה שנבחר מתוך רשימת המועמדים שהוגשה.
16.3 הנהלת העמותה תמנה חברים נוספים לוועדה, שאינם בהכרח חברי הנהלה, אך יהיו רשומים באיגוד. ועדה מקצועית רשאית למנות וועדות משנה לנושאים ספציפיים.
16.4 המלצות הוועדה כפופות לאישור הנהלת העמותה.

17.בעלי תפקידים

17.1 מאמן או מדריך במסגרת איגוד האופניים יהיה רשום באיגוד ובעל תעודת הסמכה המסמיכה אותו לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה מאת בית ספר או מוסד על-פי חוק הספורט, תשמ"ח – 1988. מאמן/מדריך בקבוצת ספורט יהיה רשום בקבוצת ספורט כהגדרתה בתקנון.
17.2 מאמן ומדריך יהיה כפוף לחוקי ה- U.C.I. ותקנוני איגוד האופניים ויפעל בהתאם לתקנון "הקוד האתי של הספורט האולימפי בישראל".
17.3 מנהל קבוצה – יהיה רשום באיגוד האופניים ויהיה בעל האחריות הכספית והמנהלית לחברי הקבוצה ומלוויה. מנהל הקבוצה יהיה כפוף לחוקי ה- U.C.I. ותקנוני איגוד האופניים ויפעל בהתאם לתקנון "הקוד האתי של הספורט האולימפי בישראל".
17.4 נהג ליווי – יהיה רשום באיגוד האופניים בעל הסמכה של האיגוד לתפקיד, ויהיה כפוף לחוקי ה- U.C.I. ותקנוני איגוד האופניים ויפעל בהתאם לתקנון "הקוד האתי של הספורט האולימפי בישראל".
17.5 חבר הנהלה – מי שנכלל במסגרת רשימת המועמדים שנבחרה כאמור בסעיף 12 לעיל. חבר הנהלה יהיה חבר עמותה מתוקף תפקידו ויחולו עליו חוקי ה- U.C.I. ותקנוני איגוד האופניים ויפעל בהתאם לתקנון "הקוד האתי של הספורט האולימפי בישראל", בשינויים המחוייבים.
17.6 שופט – שופט יהיה רשום באיגוד האופניים אשר סיים בהצלחה קורס שופטים של האיגוד ומונה על-ידי האיגוד לשפוט בפעילות אופניים מאורגנת. השופטים יחולקו לפי רמות שיפוט בהתאם לתקנון המקצועי של האיגוד ותקנון ה- UCI .
17.7 מנהל בית ספר להכשרת מאמנים/מדריכים – יהיה רשום באיגוד ויכול שיהיה חבר בהנהלת האיגוד ללא שייכלל במסגרת רשימת המועמדים שנבחרה כאמור בסעיף 12 לעיל ובהתאם לדרישות מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט.
17.8 מארגן תחרויות – יהיה רשום באיגוד האופניים שסיים בהצלחה קורס מארגני תחרויות של האיגוד. המארגן יהיה כפוף לחוקי ה- U.C.I. ותקנוני איגוד האופניים ויפעל בהתאם לתקנון "הקוד האתי של הספורט האולימפי בישראל". מארגן תחרויות מחויב להיות בעל פוליסת ביטוח אחריות מקצועית ובאישור ביטוח בתוקף מטעם חברת ביטוח בישראל לשנה מראש.

17.9 נשיא/ת כבוד – הוועד המנהל של העמותה רשאי להמליץ לאסיפה הכללית למנות לנשיא/ת הכבוד אדם שעומד בתנאים למועמדות שמפורטים ב"נוהל נשיא/ת הכבוד". האסיפה הכללית רשאית לאשר את מינוי נשיא/ת הכבוד שהומלצ/ה על ידי הוועד המנהל. נשיא/ת הכבוד הוא תפקיד ייצוגי ואינו חבר הנהלת העמותה. האסיפה הכללית רשאית לבטל מינוי של נשיא/ת הכבוד. התנאים למועמדות לנשיא/ת הכבוד וכן הזכויות והחובות של נשיא/ת הכבוד יפורטו ב"נוהל נשיא/ת הכבוד" שיאושר על ידי הוועד המנהל ויועדכן מעת לעת באישור הוועד המנהל.

18.נכסים והכנסות

18.1 כל הכנסות ונכסי העמותה ישמשו אך ורק לביצוע וקידום מטרותיה.
18.2 נכסיו והכנסותיו של האיגוד ישמשו אך ורק למטרות האיגוד.
18.3 חלוקת רווחים ו/או טובות הנאה בין חברי האיגוד אסורים בהחלט.

19.כללי

19.1 תנאי לרישום לחברות באיגוד ולחידוש רישום בכל שנה הוא כי חבר עמותה, ספורטאי רשום, בעל תפקיד וכו' ימלא אחר תקנון העמותה, מטרותיה, נהליה והחלטות מוסדותיה בכל הקשור לפעילותו ולתפקידיו במסגרת ועם האיגוד ובספורט האופניים בארץ ובחו"ל .

20.שינויים בתקנון

20.1 שינויים בתקנון זה יתקבלו ע"י האסיפה הכללית שלא מן המניין אשר נקראה במיוחד לשם כך וכל החלטה בעניין זה טעונה רוב של מעל 50% מקולות ההצבעה כאמור בתקנון לעיל ואשר נכחו בעת קיום ההצבעה באסיפה הכללית שלא מן המניין.