ביטוח

רכישת ביטוחים

1. פוליסת ביטוח תאונות אישיות

כל ספורטאי רשום לפעילות באיגוד חייב לחתום על טופס הוויתור בו הוא מצהיר כי ידוע לו שבאחריותו לרכוש ביטוח תאונות אישיות בתוקף המכסה את השתתפותו בפעילות (פירוט הפעילות בטופס הוויתור) ואשר גובה הכיסוי הביטוחי בו מתאים לצרכיו. הספורטאי מצהיר כי במידה וסכום הביטוח לא יספיק לפצות אותו על נזקו לא יבוא בכל טענה או תביעה בעניין זה למארגנים (פירוט המארגנים בטופס הוויתור).

2. פוליסת ביטוח ספורטאים בהתאם לדרישת חוק הספורט

סעיף 7 לחוק הספורט קובע שיש לבטח ספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות על ידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד.
תיאור סכומי הביטוח המזעריים הנדרשים לפי חוק הספורט ופירוט נוסף מופיעים בתקנות הספורט (ביטוח), תשנ"ה-1994.
סעיף 7 לחוק הספורט מציין עוד שחובת הביטוח כאמור בסעיף 7 עצמו לא תחול על מספר אוכלוסיות, ובהן:

  • ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט
  • ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו
  • ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת

לאחר קבלת ייעוץ משפטי, האיגוד נוהג באופן הבא: לצורך רישום לעונת 2021-22, כל ספורטאי רשום לעונת הפעילות חייב להציג ביטוח בתוקף לפי חוק הספורט, אלא אם הוא מסווג לאחת מן הקטגוריות לעיל.

סייגים:

  • רוכבי עלית ונוער מנועים מלהיות מסווגים תחת הקטגוריה: "ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת"
  • חיילים בשירות חובה חייבים בביטוח לפי חוק הספורט בכל מקרה
  • ספורטאים מן הליגה למקומות העבודה שמבקשים להתחרות בתחרויות איגוד חייבים להציג ביטוח לפי חוק הספורט, אלא אם כן הם שייכים לאחת מן הקטגוריות לעיל, ובכפוף לסייגים אלו

עבור אותם ספורטאים שאינם נכללים בקטגוריות שחוק הספורט פוטר מביטוח נוסף ויש לבטחם באופן ספציפי לפי דרישת תקנות חוק הספורט, אנו מציעים לבחון את אחד הפתרונות הבאים: פנייה למרכז ספורט (כגון עצמה) עמו עובד המועדון כדי להצטרף לפוליסה הקבוצתית שלהם או רכישת ביטוח מתאים באמצעות אתר שוונג או כל גורם אחר שהביטוח שלו עונה על התנאים האמורים בתקנות הספורט (ביטוח), תשנ"ה-1994.

3. פוליסת ביטוח צד ג' מורחבת לכלול אחריות מקצועית עבור נזקי גוף למאמנים, מדריכים, בעלי קבוצות ומארגני אירועים

מאמנים, מדריכים ומובילי קבוצות הרשומים באיגוד האופניים ומתעניינים בפוליסת צד ג' מורחבת לכלול אחריות מקצועית עבור נזקי גוף יכולים לשקול את הביטוח הבא:

אופניים – תנאי ביטוח 2019-2020

שימו לב, הפוליסה מיועדת רק למדריכים ומאמנים בעלי תעודות הסמכה!

אין לראות באמור לעיל המלצה של איגוד האופניים בישראל או מי מטעמו לרכישת ביטוח בכלל ולרכישת הביטוח המתואר בפרט.